PIT-37 budowa formularza


PIT-37 budowa formularza
2019-04-15
Jednym ze sposobów pomocy podatnikom w zadaniu rozliczenia indywidualnej deklaracji podatkowej, jest przybliżenie budowy formularza. Krótki opis poszczególnych części, wraz z kilkoma uwagami natury praktycznej, może rozwiać pierwsze pojawiające się wątpliwości.

PIT-37 za rok 2018 należy rozliczyć już do 30 kwietnia 2019 roku, dlatego warto chociaż w skrócie dowiedzieć się co czeka podatnika przy pracy nad tym drukiem podatkowym.

Część A

Ta część formularza PIT-37 służy określeniu miejsca oraz celu składania zeznania. Należy wskazać między innymi właściwy dla podatnika urząd skarbowy. W tym zakresie podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu powinni brać pod uwagę swoje miejsce zamieszkania w ostatnim roku podatkowym. W przypadku, jeżeli miejsce to ulegało zmianie, właściwy dla PIT-37 będzie urząd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania aktualnego na ostatni dzień roku 2018, czyli 31 grudnia 2018.

Część B

To miejsce służące podatnikowi PIT-37 do wprowadzenia danych identyfikacyjnych podatnika, to znaczy - nazwiska, pierwszego imienia, daty urodzenia oraz aktualnego adresu zamieszkania.

Część C

W tej części podatnik wykazywać będzie dochód lub stratę ze źródeł przychodów. Należy więc wprowadzić informacje dotyczące kwot przychodów, kosztów ich uzyskania, dochodu lub straty oraz zaliczek pobranych przez płatników. Większość tych informacji podatnicy znajdą w przekazywanym im przez płatników (na przykład pracodawców) PIT-11.

Część D

Obejmuje ona informacje o dokonywaniu przez podatników PIT-37 odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.


Część E

To część określająca podstawę obliczenia podatku. Co ważne, podatnicy powinni pamiętać,
że podstawę tą w PIT-37 należy zaokrąglić do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy trzeba pominąć, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższyć należy do pełnych złotych.

Część F

To miejsce dla podatników korzystających z odliczenia od podatku składki na ubezpieczenia zdrowotne. Kwota maksymalna zmniejszająca podatek w PIT-37 z tego tytułu, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Warto również pamiętać, że kwotę wydatków na składki można ustalić wyłącznie na podstawie posiadanych dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Część G

To typowa część obliczeniowa dla zobowiązania podatkowego PIT-37.

Część H

W PIT-37 możliwe jest korzystanie z ulg na dzieci, dlatego podatnicy, którzy występować chcą o dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci, w tym miejscu mają możliwość wykazania dodatkowego zwrotu z tego tytułu.

Część I

W przypadku podatników osiągających dochody określone w art. 45 ust. 3c ustawy, powinni je wykazać w części I PIT-37. Dotyczy to przede wszystkim przychodów z odsetek i dyskonta papierów wartościowych, z dywidend i innych przychodów z funduszy kapitałowych, itp.

Część J i K

Część "J" to ważna część PIT-37, pozwalająca na wskazanie Organizacji Pożytku Publicznego, której podatnik chce przekazać 1% swojego podatku. Część "K" pozwala na wskazanie informacji uzupełniających, takich jak na przykład cel szczegółowy przeznaczenia kwoty.

Część L i M i N

Części L,M,N to części o charakterze formalnym, gdzie: część "L" służy do wskazania załączników, część "M" pozwala wskazać numer rachunku osobistego właściwy do zwrotu nadpłaty z podatku, zaś część "N" - do wskazania, że podatnik jest posiadaczem ważnej Karty Dużej Rodziny.

Część O

To miejsce na złożenie odpowiednich podpisów i ewentualnie oświadczenia.Nadesłał:

slawek

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl